top of page

Gegevensbescherming K.V.C. Deinze V.Z.W in het kader van de GDPR wetgeving -Aanspreekpersoon integriteit (API).

K.V.C. Deinze V.Z.W  neemt de bescherming en het beheer van je persoonsgegevens zeer ernstig en volgt vanzelfsprekend de nieuwe Europese wetgeving, Global Data Protection Regulation, die ingegaan is op 25 mei 2018.

K.V.C. Deinze V.Z.W. verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van de clubleden, renners en medewerkers, in functie van de eigen communicatie, fondsenwerving en in het kader van de eigenlijke sportactiviteiten van de club.

Belangrijk om op te merken is dus dat wij de verzamelde gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze verkregen hebben en dus enkel verstrekken aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de eigenlijke werking van de activiteiten van de club.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

· je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit houdt in :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de club;

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (mits toestemming);

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);

 • Het bekomen van sponsoring.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij op vraag van de Federatie de volgende persoonsgegevens van je vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer

 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, gezondheidsverklaring, resultaten en straffen.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 •  het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

 •  het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 •  het bekomen van sponsoring;

 •  de registratie van leden bij de federatie en Sport Vlaanderen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door je verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

· verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

· vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

· passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

· geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

· op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. Als club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Indien jullie expliciet kennis wensen te nemen hoe, jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en inzet in functie van de eigenlijke werking van de club, kunnen jullie een schriftelijk schrijven sturen naar de maatschappelijke zetel.

Gegevens van K.V.C. Deinze V.Z.W. :

maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Ten Bosse 50 p/a Luc Moerman contactgegevens kvcdeinzevzw@gmail.com, telefonisch 0475/59.51.04

BE 0881.881.240

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.  U kan er echter van uitgaan dat K.V.C. Deinze er zich toe verbind om de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Bewaartermijn

De club  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard na je ontslag uit de club tenzij de gegevens nodig zijn voor statistische doeleinden, of voor opname in onze archief website.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens K.V.C. Deinze V.Z.W.van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om je te identificeren). Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

De club kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bottom of page